سیاست مرجوعی و عودت

  • خانه
  • سیاست مرجوعی و عودت

شاخص مهم ویتا جهت پذیرش دستگاه یا عودت آن.

شرکت دانش بنیان ویتا به عنوان اولین مرکز احیا و بازیابی تجهیزات پزشکی، قوانین سفت وسختی را جهت بحث احیای تجهیزات در سازمان پیاده می کند. در اولین قدم کارشناسان این مرکز جهت بازدید اولیه از دستگاه ها به مراکز مربوطه اعزام میشوند. در بازدید در محل، یک ارزیابی اولیه کامل از دستگاه ها به عمل می آید و اگر دستگاه دو شرط لازم جهت احیا و بازیابی را داشت، به ویتا منتق می شوند. اولین شرط پذیرش دستگاه طبیعتا امکان احیا براساس دانش فنی و تامین قطعه است، دومین شرط لازم صرفه اقتصادی دستگاه در صورت احیا است. بدین معنا که دستگاهی جهت احیا به ویتا منتقل می شود که حداکثر هزینه احیای آن حدود 30 درصد از هزینه کل یک دستگاه نو باشد تا برای مرکز درمانی صرفه جویی ایجاد نماید، در صورت بالا بودن امکان این هزینه، دستگاه قابلیت و صرفه اقتصادی جهت احیا نخواهد داشت. برخی از تجهیزات که امکان بررسی دقیق در محل بر روی آنها وجود نداد، به پلتفرم ویتا منتقل می شوند که در این مرکز پس از ارزیابی تیم فنی اگر به یکی از دلایل مذکور که در بالا اشاره شد، امکان احیا و بازیابی وجود نداشته باشد، دستگاه به مرکز مربوطه عودت داده میشود.